Wat doet de VEF voor U?

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving doet heel wat inspanningen om het fondsenwervingsbeleid van uw vereniging te steunen, zowel qua efficià«ntie als op ethisch vlak, met respect voor hen in wiens naam u financià«le steun vraagt als voor hen aan wie u die vraagt.
In deze geest heeft de VEF, over de grenzen van de Ethische Code, al een aantal initiatieven genomen:
- Het verlenen en verdedigen van een label: na een zorgvuldig onderzoek door het Toezichtcomité en het akkoord van de Algemene Vergadering van de VEF, wordt een label toegekend dat de fondsenwerving van uw vereniging kan versterken; naar de schenkers toe komen uw acties inderdaad meer geloofwaardig en vertrouwenwekkend over.
- De " Contactgroep Giften’: op vraag van de VEF, als representatieve vertegenwoordiger van de sector in deze materie, werd de vereniging in 2001 uitgenodigd om deel te nemen aan een hervormingsproces van de toelatingsprocedure voor belastingsvrijstelling op giften. De aanbevelingen in het Rapport, dat na 18 maanden aan de Minister werd voorgelegd, werden allen door hem aanvaard en in 2006 vertaald in een omzendbrief
- Verminderde registratierechten op legaten en schenkingen: toen de Brusselse Gewestregering in 2002 eenzijdig de registratierechten naar 25% wilde optrekken, slaagde VEF erin om het tarief van 12,5% te bekomen voor verenigingen die erkend zijn voor belastingvrijstelling op giften (waaronder alle leden van de VEF).
- Giften voor duurzame ontwikkeling: op de bijzondere Ministerraad van 2 april 2004 werd beslist om bij wet giften voor duurzame ontwikkeling voortaan te erkennen voor belastingsvrijstelling; deze beslissing beantwoordt aan een vraag van diverse verenigingen en aan nieuwe evoluties en uitdagingen in de samenleving, waarvoor de VEF heeft gepleit bij de overheid.
- Solidariteit en vrijgevigheid aanmoedigen binnen een wettelijk kader van transparantie: in 2004 is de VEF, na overleg binnen de sector, in een dialoog getreden wet parlementsleden, met het oog op het instellen van een minimaal wettelijk kader, iets wat momenteel volkomen ontbreekt. Tot tweemaal toe werd een wetsvoorstel neergelegd, maar een voldoende parlementair draagvlak werd niet bereikt.
- Bij het invoeren van de Europese domicilià«ring (SDD) in 2012, trad de VEF op als sectorvertegenwoordiger tgo. de banken.