Wat is de VEF?

Een aantal sociale en humanitaire organisaties die "beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking", hebben op 6 juni 1996 de vereniging zonder winstoogmerk "Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving" opgericht en een Deontologische Code en Huishoudelijk Reglement aanvaard.

Dit alles betekent het eerste omvattend zelfregulerend systeem met betrekking tot de ethische aspecten van fondsenwerving in ons land.

Hiermee wil de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (afgekort VEF) aan de Belgische bevolking waarborgen bieden van morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen.

Uiteraard wenst zij de Deontologische Code te doen aanvaarden door een maximaal aantal verenigingen. Momenteel zijn er meer dan honderd lidorganisaties.

Verenigingen naar Belgisch recht, welke de Code onderschrijven en van het Ministerie van Financià«n toelating kregen voor het verlenen van fiscale vrijstelling, kunnen toegelaten worden tot de VEF, op beslissing van de Algemene Vergadering en na advies van het Toezichtcomité.

De leden van de VEF mogen het Ethisch label gebruiken in al hun communicaties.

De Deontologische Code behandelt een aantal aspecten van de publieke vrijgevigheid die niet meteen door de wet gedekt worden, waaronder : de documenten en de publiciteit welke vereist zijn om doorzichtigheid van de rekeningen toe te laten; duidelijkheid in de bestemming van de fondsen en respect voor de wens van de schenker; kwaliteit van de boodschappen en het respect voor de menselijke waardigheid; de bescherming van de private levenssfeer; relaties met derden (listbrokers, consultants,...).

Tenslotte, wenst de VEF zich op te werpen als representatieve gesprekspartner bij de overheid, zowel voor de globale belangenverdediging van de fondsenwervende verenigingen (cfr. de fiscale attesten), als voor een eventuele wettelijke regelgeving op de oproepen tot publieke vrijgevigheid.

De jaarlijkse ledenbijdrage is proportioneel aan de ingezamelde fondsen (met uitsluiting van subsidies).