De invoering van de GDPR : een goede zaak voor schenkers en fondsenwervers

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw verheugt zich over
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als GDPR, die
vandaag 25 mei in België en in alle Europese landen van kracht wordt.

De VEF is een representatieve sectororganisatie die, samen met haar leden, de
ethiek, de transparantie en de kwaliteit van de fondsenwerving wil promoten. Tijdens
haar Algemene Vergadering van 22 maart jl. werd de volgende verklaring unaniem
goedgekeurd :
“De leden van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving verbinden er
zich toe om de Europese regelgeving van 27 april 2016 in verband met de
persoonsgegevens (GDPR) toe te passen en te respecteren vanaf de
invoegetreding.”

Inderdaad, hoewel de Belgische privacywet van 1992 reeds één van de beste van
Europa was, biedt de nieuwe Europese regelgeving een beduidend hogere
bescherming van de persoonsgegevens, in de regel gebaseerd op een uitdrukkelijke
instemming van de burger om zijn persoonsgegevens te verwerken en gebruiken.
Voor de verenigingen die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking schept
dit een kader waarin de persoonsgegevens van de schenker nog beter beschermd
zijn, wat een meer respectvolle, kwalitatieve en duurzame relaties zou moeten
bevorderen tussen fondsenwervers en de schenkers. Dit kunnen wij alleen maar
toejuichen.

De VEF werkt momenteel aan een finale ontwerpversie van een sectoriële GDPR-
gedragscode die aan de nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit zal voorgelegd
worden ter goedkeuring.

Deze GDPR-gedragscode zal op donderdag 29 november van dit jaar het onderwerp uitmaken van het tweejaarlijks VEF-congres. Op dit congres zullen ook de eerste ervaringen met de GDPR na haar inwerkingtreding uitgewisseld en geëvalueerd worden.

Voor meer informatie : Geert Robberechts, secretaris-generaal VEF vzw
E-mail : dir@vef-aerf.be Mob.: 0475-477.192