Huishoudelijk reglement

H.R. versie 2019

Het respect voor de Ethische Code betekent een vrijwillig engagement vanwege elke lidorganisatie van de VEF. De naleving hiervan wordt gewaarborgd door verschillende interne procedures.
Het Toezichtscomité is het controle- en arbitrageorgaan van de VEF. Het neemt een beslissing over elk dossier, rapport of klacht, dat haar wordt voorgelegd, na instructie en advies van de Griffie (zie verder). Het Toezichtscomité is samengesteld uit drie leden, allen aan de vereniging externe personen.
De Beroepskamer is het beroepsorgaan van de VEF. Het neemt een beslissing over elk beroep ingediend door een lid tegen een beslissing van het Toezichtscomité en ontvankelijk bevonden door de Raad van Bestuur. De Beroepskamer is samengesteld uit drie leden, allen aan de vereniging externe personen.
De Griffie van het Toezichtscomité vervult de functie van administratief secretariaat van het Comité. Zij is belast met de instructie van toetredingsdossiers van nieuwe leden, rapporten in verband met de Informatieplicht en klachten met betrekking tot het respect van de Ethische Code. Onder ’instructie’ wordt verstaan: het onderzoek van dossiers en rapporten met betrekking tot de Ethische Code en het Huishoudelijk Reglement, alsook het formuleren van een advies. De Griffie is samengesteld uit vier tot zeven leden. De Algemene Vergadering wijst, op verzoek van de Raad van Bestuur, de Griffier aan, die de functie van secretaris van de Griffie verzekert. Deze laatste neemt deel aan de vergaderingen van het Toezichtcomité, met raadgevende stem.