Omschrijving

De opdracht van onze organisatie is huisvesten en begeleiden van 3 verschillende groepen :
* personen met een lichte tot matige mentale handicap.
* gezinnen in probleemsituaties, voornamelijk éénoudergezinnen en tienermoeders.
* gezinnen in probleemsituaties aangemeld via de Bijzondere Jeugdzorg.

Wij realiseren deze opdracht door :
* residentieel verblijf en begeleiding
* dagopvang
* ambulante begeleiding.

Ter Loke is een privé-initiatief, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Wij trachten altijd volgende waarden te hanteren
* Individuele aandacht waarbij kleinschalige werkvormen belangrijk zijn
* Geëmancipeerde hulpverlening waarbij wij proberen om samen met de jongeren en volwassenen tot oplossingen te komen in plaats van dat voor hen te doen.
* Gezinsgericht werken waardoor alle leden van het systeem betrokken worden om tot analyse en oplossing van de problemen te komen.
* Respect voor waarden en normen van anderen. De basis voor onze hulpverlening en begeleiding is fundamenteel respect voor de mens zijn eigenheid, zonder onderscheid te maken tussen ras, godsdienst of cultuur.

Ter Loke engageert zich om haar werking in de toekomst kwalitatief verder uit te bouwen en dit in verhouding tot de regionale opvang- en begeleidingsbehoeften.