Persbericht: Successierechten voor het maatschappelijk belang: Brussels Parlement harmoniseert tarieven op een lager niveau

Brussel, 1 februari 2019 - De successierechten met betrekking tot legaten voor het « maatschappelijk belang », bedragen voortaan 7% in het Brussels Gewest.

Vandaag, vrijdag 1 februari, heeft het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie aangenomen, die dit eenheidstarief invoert voor legaten aan openbare instellingen, aan lokale en regionale overheden, evenals aan stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk, die erkend zijn om fiscale attesten af te leveren. Hiermee komt een einde aan de ongelijke behandeling tussen verschillende rechtspersonen en aan de sterk verschillende tarieven tussen de drie gewesten.

Eind 2014 heeft de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving vzw (VEF) de meerderheid en Brusselse parlementsleden over deze ongelijkheid geïnterpelleerd.
Dankzij een voorbeeldig overleg tussen parlementsleden, meer bepaald van de meerderheidspartijen, kon een Voorstel van ordonnantie, opgesteld door dhr. de Patoul, worden goedgekeurd nog vóór het einde van de legislatuur.

Lees het volledige persbericht hier:

NL-persbericht