Wat doet de VEF voor verenigingen ?


De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving stelt alles in het werk om de vrijgevigheid van het grote publiek aan te moedigen, en tegelijkertijd een ethische en duurzame aanpak op het gebied van fondsenwerving te garanderen. Op die manier maakt zij het mogelijk een ​​klimaat te behouden en te verdedigen dat gunstig is voor Belgische verenigingen en stichtingen die aan fondsenwerving doen.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving is in het algemeen actief op 4 domeinen:

1. Belangenbehartiging, als representatieve sectororganisatie, gebaseerd op het lidmaatschap van verenigingen die beroep doen op de vrijgevigheid van het publiek;

2. Ethiek en transparantie in de fondsenwerving, zoals bepaald in de Ethische Code;

3. Bevordering van professionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid van de fondsenwerving;

4. De vrijgevigheid van de bevolking in brede zin.

In deze geest ontwikkelt de VEF een meerjarenstrategie die verder gaat dan de Ethische Code.
In 2019 werkten we onder meer rond volgende dossiers:

- GPDR: in mei 2018 werd de GDPR van kracht in de Europese Unie. Deze nieuwe regeling beoogt een alomvattende, moderne aanpak die op termijn gunstig moet zijn voor fondsenwerving bij het grote publiek en de bescherming van de private levenssfeer. Het gaat om de meest vooruitstrevende en meest strikte regelgeving ter wereld. De GDPR heeft echter ook belangrijke implicaties voor de relaties die we hebben met onze donateurs, onze sympathisanten en onze vrijwilligers. De VEF werkt, op basis van het Congres van 2018, aan een bindende sectorale gedragscode.
Deze zal toezicht houden op de marketing- en fondsenwervingsactiviteiten van verenigingen, rekening houdend met de specificiteit van de sector, en een toegevoegde waarde bieden ten opzichte van de algemene regelgeving. In  de loop van 2020 zullen we deze sectorale gedragscode afronden, een bijzonder technisch en delicaat proces.

- Onze vereniging is sinds 2008 vragende partij voor het ‘nultarief' (dwz. vrijstelling van successie- en schenkingsrechten voor legaten aan verenigingen met een maatschappelijk doel). In september 2020 besliste de Vlaamse Regering, geheel onverwacht, om de erfbelasting op legaten ten gunste van goede doelen af te schaffen, geopend na 1 juli 2021. Giften aan deze verenigingen worden vanaf dat moment eveneens niet meer belast. Met deze beslissing heeft het Vlaamse Gewest als eerste positief gereageerd op ons vaak herhaalde verzoek sinds 2008.  

De voorbije jaren heeft het duolegaat sterk aan populariteit gewonnen. De op zeer korte termijn voorziene afschaffing (in Vlaanderen) zou een verlies aan inkomsten betekenen van meerdere tientallen miljoenen per jaar voor de organisaties. Aan de andere kant zal de verwachte positieve impact van de invoering van het nultarief enkel voelbaar zijn op middellange termijn. De VEF pleit daarom voor een transitieperiode. Wij blijven dit thema van nabij opvolgen.

- Het Onderzoeksrapport van de VEF, gepubliceerd begin 2020, in verband met het respect voor het Handvest Direct Dialogue, na de interne klachtenprocedure in gang gezet door de VEF na de Pano-uitzending in oktober 2019. Deze methode (Direct Dialogue) betreft minder dan 20% van onze leden, maar de praktijk kan schade berokkenen aan het imago van de gehele sector. Vandaar het belang van de geslaagde oefening van zelfregulering die de VEF gemaakt heeft naar aanleiding van de reportage, waarin de kwaliteit en de duurzaamheid van Direct Dialogue sterker worden benadrukt. De uitkomst van dit dossier is bemoedigend voor de eventuele aanpak van andere vragen of problemen met betrekking tot een fondsenwervingstool in de toekomst.

- Giften via online betaalplatformen: De FOD Financiën heeft op 4 september 2019 een omzendbrief gepubliceerd, die de bepalingen in de omzendbrief van 2014 (AAFISC Nr. 42/2014) over online giften via betaalplatformen verduidelijkt en enigszins versoepelt. De omzendbrief was bedoeld om meer rechtszekerheid te creëren voor verenigingen en betalingsplatforms in het aanbod van hun diensten. De praktijk heeft inmiddels aangetoond dat de duidelijkheid waaraan men zich verwachtte, niet voldoet. Na de publicatie van de omzendbrief formuleerde de VEF
een aantal toelichtingen en opmerkingen gericht aan haar leden.

  Cookies

  Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

  Instellingen   Info  

  OK

  Instellingen

  Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
  Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
  Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

  Info

  Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription